Algemene Betalings- en leveringsvoorwaarden van Parkon Parket Service Internationaal B.V.

Statutair gevestigd te Almere, Josephine Bakerstraat 18, 1311 GA Almere,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39058796

 

Artikel 1: DEFINITIES

 

Verkoper/opdrachtnemer:

degene die vloerbedekkend materiaal te koop aanbiedt, alsmede degene die vloerbedekkend materiaal legt en/of onderhoudt, hierna ook te noemen Parkon Parket Service Internationaal B.V., kortheidshalve PSI.

Koper/opdrachtgever:

degene die met verkoper een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst of onderhoudsovereenkomst sluit.

Vloerbedekkend materiaal:

parket en/of andere soortgelijke houten vloeren, laminaat- en kurkvloeren, alsmede alle overige soorten vloerbedekking.

Werkzaamheden:

het leggen, bewerken of onderhouden van vloeren.

Overeenkomst:

al naar gelang van toepassing is een koopovereenkomst, (onder)aannemingsovereenkomst, onderhoudsovereenkomst, expertise- en taxatie opdracht of uitleveropdracht.

 

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten betreffende alle werkzaamheden en daarmee verband houdende materialen van de zijde van PSI.
 2. PSI zal deze algemene voorwaarden, alsmede de door haar gehanteerde prijslijst bij of voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever overhandigen. Onder overhandigen wordt ook verstaan het meezenden van de algemene voorwaarden bij het uitbrengen van een offerte.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden van PSI zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij PSI de algemene voorwaarden van de opdrachtgever schriftelijk heeft geaccepteerd.

 

Artikel 3: OFFERTES

 

 1. In de offerte zullen de uit te voeren werkzaamheden en de te leveren materialen zo uitvoerig mogelijk worden omschreven. Door PSI op verzoek van opdrachtgever uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van een maand na dagtekening en zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Opgegeven (op)levertijden zijn slechts informatief.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever ver­strekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door PSI gedane opmetingen.
 3. De opdrachtgever is verplicht PSI te informeren over feiten en of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of be­hoorde te kennen. Bij alle vloeren, bestaande uit banen of stroken, worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, af­beeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, staten en modellen afkomstig van PSI zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door PSI of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van PSI. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
 5. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door PSI gedaan verzoek franco aan haar te worden teruggezonden.
 6. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is PSI gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

 

Artikel 4: TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST

 

 1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de opdrachtgever aan PSI te kennen geeft akkoord te gaan met de schriftelijk uitgebrachte offerte en opdrachtgever het daartoe door PSI op te maken document heeft ondertekend of per e-mail heeft bevestigd dat de offerte is geaccepteerd. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn bezwaren aan PSI kenbaar heeft gemaakt, wordt de offerte geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. In de orderbevestiging die aan opdrachtgever wordt verzonden nadat de offerte is geaccepteerd, wordt het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen plaatsvinden zo exact mogelijk bepaald.
 3. Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover schriftelijk door PSI bevestigd.
 4. Afspraken met ondergeschikten, die geen procuratie (vertegenwoordigingsbevoegdheid) hebben, binden PSI niet dan na en voor zover schriftelijk door haar bevestigd.

 

Artikel 5: PRIJZEN

 

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door PSI opgegeven prijzen in Nederlandse valuta. Alle door PSI opgegeven prijzen zijn exclusief lijm, voegenkit, impregneer, grond- en toplak was en excl. btw., tenzij dat op de offerte uitdrukkelijk is aangegeven.
 2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven werkzaamheden en hoeveelheden.
 3. Wijziging van opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving en ook acceptatie van de opdracht, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal PSI gerechtigd zijn om vanaf de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden, kostenverhogingen die zich voordoen, zoals verhoging van lonen, prijzen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, aan de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, door te berekenen.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging ten opzichte van niet zakelijke afnemers geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, in­dien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 5. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de opdrachtgever. In dat geval heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om hetzij te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.
 6. Het vermelde in artikel 5 lid 5 is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.

 

Artikel 6: EXTRA KOSTEN

 

 1. Zodra aan de opdrachtgever is bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienden deze binnen 10 dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan PSI het recht heeft de opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen.
 2. Onder verwijzing naar art. 15 lid 4 kunnen eventuele wachttijden (verletdagen) alsmede verhuiskosten, gemaakt teneinde deze wachturen te beperken (o.a. transport van personeel, materiaal en gereedschap naar werk elders), afzonderlijk in rekening worden gebracht indien door PSI niet op de afgesproken tijd en/of plaats met de werkzaamheden kan worden aangevangen, of werkzaamheden niet continu kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken (genoemd in de artikelen 12 en 15 van deze voorwaarden), onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 3.
 3. Voornoemde wachttijden en verhuiskosten worden berekend aan de hand van de door PSI gehanteerde prijslijst, welke te samen met deze voorwaarden aan opdrachtgever is overhandigd, onder verwijzing naar de prijs van een “Annulering per man per dag”.
 4. Wanneer niet het tegendeel uit de desbetreffende overeenkomst blijkt, zijn bij de schuur- en reparatieorders, de reistijd en de reis- en verblijfkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor overeengekomen tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of eventueel extra gemaakt kosten in rekening worden gebracht.
 6. De kosten van onder meer materiaal en arbeidsloon komen voor rekening van de opdrachtgever wanneer:

– de ondervloer vlak gemaakt moet worden en luiken of uitsparingen moeten worden gemaakt;

– afgewerkte vloeren moeten worden afgedekt;

– ruimten moeten worden ontruimd, meubelen moeten worden versjouwd, bestaande vloerbedekking moet  

  worden verwijderd of opgenomen, materiaal en gereedschap naar andere verdiepingen moet worden    

  getransporteerd;

  nog andere werkzaamheden dan die welke tot de uitvoering van de overeenkomst behoren, welke door of

  namens  de opdrachtgever aan PSI gedurende de duur van het werk worden opgedragen;

– legafval, zoals zaagsel, stof, lijmemmers etc. moeten worden afgevoerd;

     – radiatoren, waar niet of nauwelijks onder gewerkt kan worden moeten worden verwijderd.

     PSI zal opdrachtgever hiervan steeds, zo mogelijk vooraf, in kennis stellen.

 

Artikel 7: WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of totstandkoming van de overeenkomst kon worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt, dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. PSI wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en minder werk verrekend

 

Artikel 8: UITBESTEDING VAN WERK

 

PSI is gerechtigd de overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan, of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van PSI een goede en/of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. 

 

Artikel 9: LEVERINGSTERMIJNEN

 

 1. Indien is overeengekomen dat de vloer door PSI gelegd dan wel bewerkt wordt, geeft PSI uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden aan wanneer ( op welke dag ) zal worden aangevangen met de werkzaamheden.
 2. Overeengekomen leveringstermijnen ter uitvoering van de overeenkomst worden door PSI steeds bij benadering gegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdracht door PSI is geaccepteerd en bovendien alle, naar het oordeel van PSI eventueel benodigde gegevens, tekeningen en te verwerken materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van PSI behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Bij niet tijdige levering door de opdrachtgever c.q. derden, is PSI gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen.
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor PSI voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
 4. Indien de termijnoverschrijding zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is deze gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan PSI kennis geeft, onverminderd het recht van PSI om binnen 4 weken na kennisgeving alsnog te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat PSI omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken. Indien PSI alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 5. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is PSI als opdrachtnemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
 6. Bij een overeenkomst met consumenten is PSI ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toe­gerekend en met inachtneming van de aansprakelijkheid van PSI zoals elders in deze voorwaarden is geregeld.

 

Artikel 10: AFLEVERING VAN MATERIALEN

 

 1. Tenzij anders is overeengekomen wijst PSI de opdrachtgever er tijdig voor de op/af­levering op, dat de opdrachtgever op straffe van vergoeding van directe schade en kosten ver­plicht is ervoor te zorgen dat: de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mo­gelijk te maken; ondervloeren droog en vlak zijn; ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld. De ondervloer dient in ieder geval in de ruimste zin des woords in een zodanige staat te verkeren en van een zodanige constructie te zijn, dat van het werk een goed resultaat verwacht kan worden. In de ruimte waarin gewerkt moet worden voldoende elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
 2. PSI stelt de opdrachtgever (consument) er van op de hoogte dat deze hem kennis moet geven van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzake­lijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de consument zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van bijzondere hulp­middelen is voor risico en rekening van degene die het gebruikt, tenzij de schade hem kan niet worden toegerekend.
 3. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij an­ders is overeengekomen.
 4. De levering van de bestelde materialen geschiedt vanuit het magazijn van PSI door ter beschikkingstelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door overgave aldaar van de goederen aan de betreffende vervoerder.
 5. De door PSI te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van PSI. Bij niet franco leveringen worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. onverminderd het recht van PSI een niet franco zending te weigeren.
 6. Zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu worden de materialen geacht volledig en intact te zijn afgeleverd.

 

 

 

 

Artikel 11: ADRESWIJZIGING

 

Voor het toepassen van hetgeen in deze voorwaarden is vermeld mag PSI ervan uitgaan dat het in de koopovereenkomst genoemde adres het juiste adres is, tenzij PSI een schriftelijke verhuismededeling van opdrachtgever ontvangt. Indien opdrachtgever dit verzuimt, dan is opdrachtgever voor de gevolgen van dit verzuim zelf aansprakelijk.

 

Artikel 12: VOORWAARDEN WAAROP VLOEREN WORDEN GELEGD EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

 

VOORSCHRIFTEN BIJ GEBRUIK VAN PARKET/ VLOEREN ZONDER VLOERVERWARMING

 

 1. PSI is niet verplicht eerder met de werkzaamheden te beginnen dan nadat haar is gebleken dat de ondervloer in de ruimste zin des woords (dus inclusief balklagen, leidingen etc.) in een zodanige staat verkeert en van een zodanige constructie is, dat van het werk een goed resultaat kan worden verwacht.
 2. De ondervloer waarop gelegd moet worden dient altijd vlak (bij voorkeur geheel waterpas), droog en blijvend hard zijn.
 3. Oneffenheden moeten van tevoren geëgaliseerd worden, zwevende vloeren dienen te zijn voorzien van een droge geventileerde kruipruimte of een deugdelijke vochtisolatie c.q. vochtwering.
 4. Een cement strijklaag mag maximaal 2 % vocht bevatten.
 5. De binnentemperatuur moet tijdens het leggen tussen de 15- en 20 graden Celsius zijn, terwijl de relatieve luchtvochtigheid tijdens het leggen minimaal 55% en maximaal 65% moet zijn.
 6. Nadien mag genoemde luchtvochtigheid bij voorkeur nooit minder dan 50% en nooit meer dan 70% zijn.
 7. Zo nodig kan PSI de opdrachtgever hiervoor de nodige aanwijzingen geven en/of meetapparatuur ter beschikking stellen. Opdrachtgever is gehouden deze aanwijzingen op te volgen en vrijwaart PSI voor aanspraken van derden inzake schade aan vloeren ten gevolge van het niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

 

VOORSCHRIFTEN BIJ GEBRUIK VAN PARKET/ VLOEREN MET VLOERVERWARMING 

 

 1. Algemeen

Hout is en blijft een natuurproduct dat gevoelig is voor schommelingen in de luchtvochtigheid. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een parketvloer te leggen op vloerverwarming. Voor PSI en de parketteur is het van belang om vooraf te weten met welk systeem hij te maken heeft, zodat PSI  maatregelen kan treffen om problemen te voorkomen. Het is daarom uitermate belangrijk dat opdrachtgever aan PSI bij het verstrekken van de opdracht en voorafgaand aan het uitbrengen de offerte de juiste informatie verschaft aan PSI over het systeem, alsmede de aanvullende instructies van de installateur van het vloerverwarmingsysteem. Na installatie van de parketvloer is het vanzelfsprekend dat de opdrachtgever de voorschriften met betrekking tot het opstookprotocol, de afbouwprocedure en de luchtvochtigheid nauwkeurig opvolgt.

Maar zelfs als alle voorschriften nauwkeurig zijn nageleefd kan het voorkomen dat de vloer iets gaat ‘kieren’ (vooral in het stookseizoen). Dit is normaal gedrag van een houten vloer. Bij een juiste luchtvochtigheid zal dit zich weer langzaam herstellen. Hoe breder en dikker de delen, hoe groter de werking en dus hoe groter de naadvorming.

 1. Houtsoorten

Niet alle houtsoorten zijn geschikt om op vloerverwarming te plaatsen. Houtsoorten als beuken, maple, essen, robijn of jatoba worden sterk afgeraden. Eiken en diverse hardhoutsoorten kunnen, mits aan de voorschriften wordt voldaan, prima in combinatie met vloerverwarming gebruikt worden.

 1. Systemen

Er bestaan verschillende vloerverwarmingssystemen, te onderscheiden in natte systemen (waarbij de waterleidingen op de betonnen constructievloer liggen en zijn ingegoten in de werkvloer, de zogenaamde LTV), en droogbouwsystemen (waarbij de leidingen los liggen). Deze warmwater-systemen kunnen als hoofdverwarming of bijverwarming worden gebruikt.

Daarnaast bestaan er elektrische systemen, die meestal als bijverwarming functioneren.

 1. Risico’s

De minste problemen zullen ontstaan bij een systeem dat dient als bijverwarming.

Bij hoofdverwarming bestaan er twee belangrijke oorzaken die voor problemen kunnen zorgen:

 • De temperatuur

Vooral bij warmwatersystemen bestaat het risico dat het water in de leidingen zo hoog wordt opgestookt, dat er onherstelbare schade aan de parketvloer ontstaat. We wijzen u er nadrukkelijk op om de maximale werkvloertemperatuur van 28°C niet te overschrijden en de temperatuur aan het begin van het stookseizoen héél langzaam op te voeren, en aan het einde van het stookseizoen weer héél langzaam af te bouwen.

 • De luchtvochtigheid

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: het is uitermate belangrijk dat de luchtvochtigheid op peil wordt gehouden, tussen de 50% en 60%. In de praktijk betekent dit wellicht dat er in het vochtige seizoen een luchtontvochtiger gebruikt moet worden en in het droge seizoen (stookseizoen) een luchtbevochtiger. Dit vergt weliswaar een extra investering maar verlengt de levensduur van uw mooie parketvloer. Daarnaast zult u merken dat een gezond klimaat in de woning veel prettiger aanvoelt.

 1. Instructies

Opstookprotocol vóór installatie van de parketvloer

Om het maximaal toelaatbare restvochtpercentage in de zandcement werkvloer te bereiken handelt u als volgt:

 • De zandcement werkvloer dient minimaal 28 dagen oud te zijn;
 • Watertemperatuur moet vanaf dag 1 met 5°C per 24 uur verhoogd worden;
 • Dit aanhouden tot de maximale temperatuur van het vloerverwarmingssysteem is bereikt;
 • Deze maximum temperatuur 24 uur per centimeter werkvloerdikte aanhouden;
 • Het afbouwen van de maximale watertemperatuur dient eveneens met 5°C per 24 uur te gebeuren;
 • De totale opstookprocedure moet minstens 14 dagen in beslag nemen. Gedurende dit proces is het van groot belang dat u de ruimte voortdurend goed ventileert;
 • Na deze procedure komt de parketteur het restvochtpercentage van de zandcement werkvloer meten. Deze mag maximaal tussen de 1,5 en 1,8% liggen. Is het percentage nog te hoog, dan dient de hele procedure nogmaals uitgevoerd te worden en kan er dus niet begonnen worden met de legwerkzaamheden. Het is van belang dat u aanwezig bent bij het inmeten. De waarden worden namelijk in een rapport vastgelegd en dienen door u ondertekend te worden, om latere misverstanden te voorkomen.

Tijdens en direct na de legwerkzaamheden

 • De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag niet hoger zijn dan 15 tot 18°C. Deze temperatuur vervolgens minimaal 5 dagen na het leggen aanhouden;
 • Daarna kunt u de temperatuur langzaam opvoeren (1 à 2°C per dag).

In het gebruik

 • De oppervlaktetemperatuur van de zandcement werkvloer mag maximaal 28°C bedragen (de leverancier van de vloerverwarming moet u vertellen hoe u dit kunt bereiken). Wanneer deze waarde hoger wordt ontstaat onherstelbare schade aan de parketvloer. De parketteur heeft de mogelijkheid in uw parketvloer zogenaamde ‘verklikkers’ in te bouwen die de hoogst gemeten temperatuur onthouden;
 • Luchtvochtigheid op peil houden (tussen 50% en 60%);
 • Onderhoudsproducten bij voorkeur niet in het stookseizoen aanbrengen;
 • Aan het begin van het stookseizoen de watertemperatuur zéér geleidelijk opvoeren en aan het einde van het stookseizoen weer zéér geleidelijk afbouwen;
 • Geen verschil in dag- en nachttemperatuur creëren om de parketvloer zo stabiel mogelijk te houden (dit heeft ook nauwelijks effect op het energieverbruik);
 • Bij voorkeur geen karpetten of andere kleden op de vloer plaatsen (dit zorgt plaatselijk voor meer warmteophoping).
 1. Strengere norm?

Mochten de instructies bij ofwel de leverancier van het houtproduct ofwel de leverancier van de vloerverwarming anders zijn, houdt u zich dan altijd aan de meest strenge norm.

 1. Onder verwijzing naar artikel 6 (extra kosten) van deze voorwaarden kan PSI wachttijden alsmede verhuiskosten in rekening brengen indien door PSI wordt geconstateerd dat de ondervloer niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet en zij daardoor niet met haar werkzaamheden kan aanvangen. De opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

 

 

Artikel 13: KLEUR, STRUCTUUR- EN CONSTRUCTIEAFWIJKINGEN

 

 1. In de koopovereenkomst wordt de (hout)soort, het dessin en de dikte van het vloerbedekkend materiaal vermeld. PSI wijst erop dat hout een natuurprodukt is, hetgeen in de structuur tot uitdrukking komt en hetgeen tot gevolg kan hebben dat de structuur van de vloerbedekkende materialen van dezelfde soort onderling enigszins kunnen afwijken. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. De modellen, afbeeldingen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de overeenkomst, verplichten PSI niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
 3. Lichtinval kan een verkleuring van vloerbedekkend materiaal tot gevolg hebben. Door het gebruik van transparante lakken wijzigt de kleur en de tekening van het materiaal ten opzichte van het onbewerkte materiaal.

 

Artikel 14: VERPLICHTINGEN VAN PARKON PARKET SERVICE INTERNATIONAAL B.V. (PSI)

 

 1. PSI is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren en de door of namens opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.
 2. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van PSI met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
 3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt PSI zich voor de aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
 4. PSI is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen, voor zover PSI deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 5. PSI vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan grove schuld en ernstige nalatigheid van PSI, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

 

Artikel 15: VERPLICHTINGENVAN OPDRACHTGEVER

 

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat PSI tijdig kan beschikken:
 2. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met de aannemer;
 3. over de woning of het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
 4. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (vloerbedekkend) materiaal;
 5. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 6. de benodigde elektriciteit (220 V);
 7. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Eventuele (vertragings) schade tengevolge van stroomstoringen wordt aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 9. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van PSI behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 

Artikel 16: ONVOORZIENE COMPLICATIES

 

 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet PSI hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
 2. Indien PSI de opdrachtgever niet kan bereiken, dient zij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten die PSI moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

 

Artikel 17: OVERMACHT

 

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, waarop PSI geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor hij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven van de leveranciers, vorst, brand, diefstal, werkstakingen (ook in het eigen bedrijf), verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, maatregelen van de overheid, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport etc. In geval van overmacht is PSI verplicht de opdrachtgever schriftelijk in te lichten, waarbij de reden van de overmacht dient te worden vermeld.
 2. Bij blijvende overmacht heeft PSI het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever schadevergoeding kan vorderen, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door PSI reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden, te vergoeden.
 3. Is er sprake van tijdelijke overmacht dan deelt PSI – indien mogelijk – mede wanneer aan die overmacht situatie een einde komt.
 4. Indien de overmacht situatie voorzienbaar langer zal duren dan 30 dagen heeft de opdrachtgever de keuze om:

   – akkoord te gaan met levering nadat de overmacht situatie voor PSI heeft opgehouden te bestaan;

– de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever schadevergoeding kan vorderen. 

   De opdrachtgever is gehouden deze keuze binnen 8 dagen aan PSI kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de  

   opdrachtgever wordt geacht te hebben gekozen voor levering nadat de overmacht situatie is geëindigd.

 1. Indien het werk door toedoen van of door overmacht van de opdrachtgever wordt vertraagd, dan heeft PSI recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs die in verhouding staat tot het afgewerkte gedeelte, alsmede over de dan reeds gemaakte kosten en het gebruikelijke bewaarloon over de dan opgeslagen materialen, alsof er geen vertraging zou zijn opgetreden.

 

Artikel 18: OPLEVERING

 

 1. Onmiddellijk na het gereedkomen van de aan PSI opgedragen werkzaamheden zal de oplevering plaatsvinden. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien de opdrachtgever in aanwezigheid van PSI heeft geconstateerd dat PSI aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Materialen en andere zaken worden geacht te zijn opgeleverd op het moment waarop ze op bij opdrachtgever/op het werk zijn afgeleverd.

 

Artikel 19: RISICO NA OPLEVERING

 

Na de oplevering is PSI niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van PSI, zijn leveranciers, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden, en PSI van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

 

Artikel 20: ONDERHOUD VAN VLOEREN

 

 1. Een overeenkomst met PSI kan ook inhouden het reinigen, schuren, lakken of anderszins bewerken van vloerbedekkend materiaal.
 2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de ruimte waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden, volledig ontruimd en bezem schoon is.
 3. Indien vloeren door PSI moeten worden afgelakt, dient opdrachtgever nadat het lakken heeft plaatsgevonden de ruimte absoluut niet te betreden, geen deuren of ramen te openen tot het moment dat de lak droog en uitgehard is, welk moment door PSI wordt aangegeven. Opdrachtgever wordt erop gewezen dat vloerlakken vluchtige bestanddelen kunnen bevatten, die zonder voldoende ventilatie de ademhaling kunnen bemoeilijken.

 

Artikel 21: BETALING

 

 1. Betaling dient te geschieden als volgt
 2. Bij nieuw geleverd vloerbedekkend materiaal:
 • % bij het sluiten van de overeenkomst (bij opdracht),

50    % voor de levering van materiaal /bij aanvang werk

10    % na oplevering werk

 1. Bij schuren en opknappen van oude (bestaande vloeren):

  50   % bij het sluiten van de overeenkomst (bij opdracht),

  50   % na oplevering werk

Betaling van verrichte werkzaamheden en geleverde materialen dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

 1. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Alleen die betalingen zijn geldig die op de door PSI aangegeven wijze zijn verricht.
 2. Vanaf de vervaldatum is de zakelijke opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van de maand. Vanaf de vervaldatum is de niet-zakelijke opdrachtgever (de consument) de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.  
 3. Kosten van retourwissels of kwitanties, protesten enzovoorts, komen ten laste van opdrachtgever, onverminderd de verschuldigdheid van opdrachtgever tot betaling van gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten, welke door PSI worden gemaakt om tot incasso van door opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken.
 4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient betaling plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. PSI is bevoegd het bedrag van een termijn op de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van maximaal 2%. De toeslag wordt verschuldigd indien betaling plaatsvindt na bovengenoemde vervaldag.
 5. Opschorten betalingsverplichting. De opdrachtgever is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te hou­den dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur bin­nen de overeengekomen termijn.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemmingen die de opdrachtgever er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan
 7. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever aan PSI verschuldigd alle kosten welke deze maakt tot inning van de aan PSI verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van PSI om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor PSI voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 8. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform artikel 6:96 BW.

 

Artikel 22: ZEKERHEIDSTELLING

 

 1. PSI is te allen tijde gerechtigd vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst voldoende zekerheid voor betaling  te verlangen. Indien de opdrachtgever niet bereid of in staat is deze gevraagde zekerheid binnen 8 dagen na het verzoek te verschaffen, dan kan PSI de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.
 2. Indien PSI voor of tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever, dan heeft zij het recht geen werkzaamheden (meer) te verrichten en wordt de som voor hetgeen reeds is gepresteerd, onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot genoegen van PSI voldoende zekerheid wordt gesteld voor de juiste betaling van de aannemingssom.

 

Artikel 23: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

 

 1. De door PSI geleverde zaken blijven tot op het moment van volledige betaling van al haar vorderingen en in geval in rekening-courant wordt geleverd, tot aan de vereffening van het eventueel ten laste van opdrachtgever komende saldo, eigendom van PSI, met dien verstande dat de opdrachtgever aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment dat de zaken aan de opdrachtgever zijn geleverd dan wel vanaf het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid, als bedoeld in de artikelen 17 en 18.
 2. Indien PSI goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die PSI heeft gemaakt ter uitvoering van enige overeenkomst(en) met diezelfde opdrachtgever – ongeacht of deze overeenkomst(en) betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever – geheel dooropdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
 3. Opdrachtgever is voordat er volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten heeft plaatsgevonden niet bevoegd de geleverde zaken aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Indien bij dergelijke zaken een derde te goeder trouw toch reeds de eigendom van de nog niet aan PSI betaalde zaken al van de opdrachtgever mocht hebben verkregen, doch deze derde de verschuldigde koopsom nog niet mocht hebben voldaan, dan verplicht de opdrachtgever tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting aan PSI bij deze zijn vordering op deze derde aan PSI over te dragen (cederen), welke overdracht door PSI voor alsdan wordt aanvaard.
 4. Voor het geval de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens PSI niet of niet tijdig nakomt, verleent opdrachtgever PSI onherroepelijk machtiging om zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de door PSI geleverde zaken terug te nemen of indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd te demonteren en terug te nemen.

 

 

 

 

 

Artikel 24: OPSCHORTING

 

 1. Indien het uitgevoerde werk niet beantwoordt aan de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.
 2. De opdrachtgever heeft geen recht zijn verplichtingen tot betaling op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is PSI gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 8 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van PSI op vergoeding van schade, waaronder betaling van de wachttijden, kosten en interesten.

 

Artikel 25: AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet, is PSI nimmer aansprakelijk voor schade aan het werk, welke het gevolg is van buitengewone omstandigheden (zoals brand of ontploffing), tegen de schadelijke gevolgen waarvan PSI in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
 2. PSI is nimmer aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht, behoudens nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van PSI, haar personeel, onderaannemer of haar leveranciers.
 3. PSI is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen als gevolg van aanwijzingen van de opdrachtgever of derden voor zover deze aanwijzingen door opdrachtgever zijn voorgeschreven en afwijken van de in de overeenkomst genoemde uitvoering.
 4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt door eventuele gebreken in of aan de door hem ter beschikking gestelde materialen of hulpmiddelen.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

 

Artikel 26: SCHADELOOSSTELLING

 

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeids- en/of onderaanneming overeenkomst van personeel en onderaannemers van PSI, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en PSI  en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan, personeel en onderaannemers van PSI in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten PSI om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
 2. Indien zonder toestemming van PSI door de opdrachtgever een arbeidsverhouding of aannemingsovereenkomst wordt aangegaan met de in lid 1 van dit artikel bedoelde werknemers of onderaannemers van PSI, dan verbeurt de opdrachtgever aan PSI een boete van € 000 per bedoelde arbeidsverhouding per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeids- en/of onderaanneming verhouding heeft geduurd, respectievelijk nog voortduurt.

 

Artikel 27: RECLAME

 

 1. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken aan (op)geleverde werken en zaken is geen reclame mogelijk.
 2. Eventuele reclames, zowel op levering van zaken als op uitgevoerde werkzaamheden/reparaties en factuurbedragen, dienen binnen 8 dagen na de dag van aflevering van de goederen dan wel uitvoering van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de facturen bij PSI schriftelijk te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het (op)geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
 3. Reclames op andere wijze dan wel aan tussenpersonen, vertegenwoordigers enz. gedaan of later tot PSI gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen effect sorteren.
 4. Bij tijdig ingediende reclame zal opdrachtgever PSI in de gelegenheid moeten stellen zijn reclame op te nemen, bij gebreke waarvan deze niet voor behandeling in aanmerking komt. Indien de reclame door PSI juist wordt bevonden, zal opdrachtgever haar de nodige tijd gunnen om de vereiste voorzieningen te treffen, c.q. de geconstateerde gebreken op te heffen.
 5. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 6. Klachten ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van andere werkzaamheden/leveranties niet op.
 7. Het recht van reclame vervalt, indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de opdrachtgever PSI niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. Ook tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat opdrachtgever of derden iets aan het uitgevoerde werk heeft/hebben veranderd of gerepareerd behoudens in geval dat dit met voorkennis van PSI is geschied en in noodgevallen ter beoordeling van PSI, waarin opdrachtgever zich vooral onmogelijk met PSI heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin PSI terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 28: TOEREKENBARE TEKORTKOMING IN DE NAKOMING EN ONTBINDING

 

 1. Onder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de zijde van de opdrachtgever wordt verstaan ieder niet, niet tijdig, of niet volledig voldoen door opdrachtgever aan enige verplichting die voor hem uit de met PSI gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien vast komt te staan dat opdrachtgever aan een of meerdere verplichtingen niet zal voldoen, zelfs al zijn deze op het moment waarop zulks vast komt te staan nog niet opeisbaar.
 2. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stil legging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft PSI het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten en interessen. Hetgeen door opdrachtgever aan PSI verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
 3. Onverminderd het recht van PSI om nakoming te vorderen, is zij gerechtigd, indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, de overeenkomst te ontbinden, waarbij PSI het recht heeft aan opdrachtgever 30% van de overeengekomen prijs inclusief B.T.W. als schadevergoeding in rekening te brengen.
 4. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot PSI richt, zal de laatste haar te allen tijde eerst schriftelijk in gebreke dienen te stellen en haar een redelijke termijn dienen te vergunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig dient te vermelden.

 

Artikel 29: GARANTIE

 

 1. PSI aanvaardt voor de uitvoering van het werk geen verdere aansprakelijkheid en geeft geen verdere garantie dan voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. PSI is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan haar verstrekte garantie.
 3. Toezeggingen van de fabrikant en/of importeur buiten de door hen gestelde garantiebepalingen binden PSI op geen enkele wijze.
 4. Garantie wordt slechts verleend op goederen en werken die volledig aan PSI zijn betaald.
 5. Onder verwijzing naar art. 12 van deze voorwaarden wordt schade van of aan een vloer, welke is gelegd in een ruimte waar de vochtigheidsgraad c.q. temperatuur niet aan de vereiste normen voldeed c.q. voldoet waardoor de vloer kan uitzetten of krimpen, valt niet onder de garantie van PSI.
 6. Garantie op legwerk gaat niet verder dan het kosteloos herstellen van gebreken. Indien door de opdrachtgever aanspraak op garantie wordt gemaakt, moet PSI door opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld de gebreken te herstellen. 
 7. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door PSI in rekening worden gebracht.

 

Artikel 30: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

 

 1. Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden dan wel enig beding in een tussen opdrachtgever en PSI gesloten overeenkomst nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, dan laat dat de werking van de overige artikelen c.q. overige deel van de overeenkomst onverlet.
 2. Partijen streven er dan naar om voor het nietige c.q. vernietigde artikel c.q. deel van de overeenkomst een regeling in de plaats te stellen die de bedoeling die partijen met hun overeenkomst hadden, het dichtst benadert.

 

Artikel 31: GESCHILLEN

 

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op alle nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 2. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 3. Geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

 

Artikel 32: DEPOT

 

Deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39058796.

 

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.  Deze versie is opgemaakt te Almere, 10 augustus 2020. 

Call Now Button